Julkisten palveluiden tiekartan 2017-2021 julkistustilaisuus

Share |
20.06.2017


20.6.2017, Säätytalo
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen

Hyvät kuulijat,

Ihmisten arkea, asioiden hoitoa ja yritysten liiketoimintaa helpottavat ja saavutettavat digipalvelut ovat meidän kaikkien asia. Hallintoa, sen toimintatapoja ja palvelumuotoja on uudistettava ja tehostettava tavoitteen saavuttamiseksi.

Julkaisemme tänään ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartan vuosille 2017-2021. Tiekartta on tärkeä osa hallituksessa vastuullani olevaa Digitalisoidaan julkiset palvelut –kärkihanketta.

Tiekarttatyön taustalla on hallituksen linjaus viime syksyltä. Hallitus linjasi strategiaistunnossaan 26.9.2016 sähköisestä asioinnista ja viestinvälityksestä. Sen mukaan kansalaisten tulisi viranomaisasioinnissa siirtyä käyttämään ensisijaisesti sähköistä postilaatikkoa eli sähköistä viestinvälityspalvelua. Samalla hallitus linjasi, että lain tasolla turvataan asiointipalvelut muilla keinoilla heille, jotka eivät voi käyttää sähköisiä palveluja. Hallituksen linjaukseen sisältyi myös tiekartan laatiminen niistä julkisista palveluista, jotka olisivat jatkossa käytettävissä ensisijaisesti sähköisesti. Olemme siis täällä tänään noiden viime syyskuun linjausten johdosta.

Joulukuussa 2016 asetin tiekarttatyöryhmän. Työryhmä on kevään aikana valmistellut esityksen niistä ensimmäisistä kansalaisten tai yritysten käyttämistä julkisen hallinnon palveluista, joissa sähköinen asiointikanava on tavoitteellisesti ensisijainen.

Palvelujen kokoamisen rinnalla on järjestetty kaksi avointa keskustelutilaisuutta, tehty perusteellinen lainsäädännön muutostarpeiden esiselvitys sekä valmisteltu linjausesitykset siitä, mitä ensisijaisuus tarkoittaa niin hallinnolle kuin asiakkaille. Työ on edennyt hyvässä hengessä sekä työryhmässä että sidosryhmien ja rinnakkaishankkeiden kanssa. Kiitän työryhmää tehdystä työstä.

Erityisen iloinen olen siitä aktiivisuudesta mitä eri viranomaiset – myös työryhmän ulkopuolelta - ovat osoittaneet tarjotessaan palvelujaan tiekartalle. Suomi100 -juhlavuoden merkeissä asetettu sadan palvelun tavoite ylitettiin. Koossa on 112 palvelua, ja pääosa niistä sijoittuu jo juhlavuodelle 2017.  Myöhemmin tässä tilaisuudessa työryhmän puheenjohtaja Marjukka Saarijärvi kertoo, mitä kaikkia palveluja tiekartalle on tulossa mukaan.

Ihmisillä ja yrityksillä on oikeus hyviin ja toimiviin digipalveluihin. Eri viranomaisten johtoryhmät ovat tehneet strategisen päätöksen, että he haluavat tarjota nämä nyt tiekartalla olevat palvelunsa ensisijaisesti sähköisesti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ne palvelut, jotka eivät ole mukana tänään julkistettavalla digikartalla, olisivat jotenkin huonompia tai toissijaisia. Ensisijaisuudella tarkoitetaan tässä sitä, että tiekartalla olevissa palveluissa on täysi valmius tarjota asiakkaalle ensisijaisesti sähköistä palvelua.

Digipalveluiden käyttöön on oltava saatavilla riittävästi tukea ja opastusta. Palveluita voi käyttää joko itse tai käyttöoikeuden voi valtuuttaa esimerkiksi läheiselleen.  Tiekarttatyön rinnalla valtiovarainministeriön AUTA-hanke luo kokeilujen avulla toimintamallia digitaalisten palveluiden opastus-, tuki- ja neuvontapalveluille.

Arvoisat kuulijat,

Työryhmän työn perusteella vaikuttaa selvältä, että nykyistä lainsäädäntöä on uudistettava yhteistyössä keskeisten vastuutahojen kanssa.

Julkista hallintoa tai asiakkaita ei nykyisellään riittävästi kannusteta sähköiseen asiointiin yhtenäisillä tavoilla tai sähköisen asiointimuodon ensisijaisuuteen. Digi-asioinnin toteuttamisessa huomioon otettava lainsäädäntö on myös osittain hajautunutta ja tulkinnanvaraista.  Meillä on paljon erityislainsäädäntöä, mikä yleisellä tasolla vaikeuttaa yhtenäisten käytäntöjen syntymistä. Tämä on vaikeuttanut järjestää sähköistä asiointia yhtenäisillä, keskitetyillä tavoilla, tietoturvallisesti ja kustannustehokkaasti.

Myös sähköistä tiedoksiantoa koskeva sääntely ja käytännöt ovat eriytyneet lukuisiin erityislakeihin. Nyt tiedoksiantoja voidaan asiakkaan suostumuksen perusteella toimittaa usealla tavalla. Näistä syistä johtuen viranomaisten ja kansalaisten mahdollisuudet hyödyntää tehokkaasti yhtenäisiä asioinnin tapoja, esimerkiksi nykyistä asiointitiliä, on jäänyt vajaakäytölle.

Sähköisen asioinnin edistäminen on ajankohtaista Suomen lisäksi myös esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Lähestymistavat ovat hieman erilaisia. Yhteistä kuitenkin on, että nämä maat kehittävät määrätietoisesti sähköistä asiointia. Myös Suomessa olisi ryhdyttävä ripeästi muuttamaan lainsäädäntöä sellaiseksi, että se tukee yhtenäisiä asioinnin tapoja sekä purkaa tarpeetonta sääntelyä. Tämä on olennaista myös kansalaisten oikeusturvan kannalta. Esimerkiksi yhdenmukaiset menettelyt tiedoksiannossa vahvistavat asiakkaan luottamusta viranomaisten toimintaan ja julkinen hallinto on yhtä ja samaa kokonaisuutta ihmisille ja yrityksille.

Julkishallinnon yleinen velvoittaminen muuttamaan asiakasviestintäänsä sähköistä asiointia tukevaksi sekä nykyistä pidemmälle menevä ohjeistaminen sähköisten palvelukanavien tarjoamiseen on mahdollista. On kuitenkin oikeusturvan ja hyvän hallinnon mukaisesti varmistettava, että asiakkaat saavat tiedon muistakin kuin sähköisistä tavoista hoitaa asiansa julkisessa hallinnossa. Aina on oltava esillä, että muutkin asiointitavat on käytettävissä.

Toimintatapoja voidaan lainsäädännön keinojen lisäksi kehittää vaihtoehtoisillakin ohjausmuodoilla. Lainsäädäntö kuitenkin antaa lähtökohdat asiakkaan oikeudet turvaaviin, selkeisiin ja yhtenäisiin käytäntöihin. Ei saa jäädä epäselväksi miten, millä edellytyksillä sekä välineillä tai mihin yhteystietoihin ja tahdonilmaisuihin perustuen asiointi asiakkaan kanssa tapahtuu. Yksityisyyden suojasta on pidettävä huolta kaikissa tilanteissa. Tilanteen niin edellyttäessä on käytettävä sellaisia muotoja, kuten sähköistä postilaatikkoa tai muuta suojattua yhteyttä, jossa asiakas tunnistetaan luotettavasti.

Lainsäädäntöneuvos Eeva Lantto kertoo tilaisuudessa myöhemmin yksityiskohtaisemmin tiekarttatyöryhmän havaitsemista lainmuutostarpeista.
 
Sähköisistä palveluista tiedottamista, löydettävyyttä, saavutettavuutta ja helppokäyttöisyyttä on parannettava paljon. Kansalaisia on neuvottava ja tuettava palvelujen käytössä. Sähköisen asioinnin tukipalveluilla, kuten palvelunäkymällä, on keskeinen rooli siinä, että asiakas saa vaivatta tietoa viranomaisten sähköisistä palveluista.

Tiekartan parissa tehty työ tulee seuraavaksi toimintatapojen uudistamisen ministerityöryhmään käsiteltäväksi. Juhannuksen jälkeen pidettävässä kokouksessa tiekarttaa esitellään ministerityöryhmälle ja kesälomien jälkeen käsittelyä jatketaan ministeriryhmässä erityisesti lainsäädännön uudistamistarpeista ja linjauksista. Tarkoituksena on, että syksyllä asiaa käsiteltäisiin hallituksen strategiaistunnossa.


Hyvät kuulijat,

Tämänpäiväinen tilaisuus on otollinen paikka käydä aktiivista keskustelua tiekartasta. Keskustelu jatkuu myös kesän ja alkusyksyn aikana. Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilän vetämän Digi Arkeen –neuvottelukunnan tavoitteena on tukea digipalveluiden kehittämistä siten, että eri väestöryhmät pystyvät käyttämään tasavertaisesti digipalveluita. Parhaimmillaan digitaaliset palvelut edistävät itsemääräämisoikeutta ja yhdenvertaisuutta. Neuvottelukunta käsittelee tiekartan sisältöä ja linjauksia syyskuussa kokouksessaan. Valtiovarainministeriö tulee myös järjestämään asiasta keskustelutilaisuuden ennen hallituksen käsittelyä ja linjauksia.

Tavoitteena on, että hallituksen linjaus tiekartasta sekä yleislainsäädännön vanhentuneiden pääsääntöjen ja toivottavasti myös erityislainsäädännön uudistaminen antaisi viranomaisille nykyistä paljon vahvemman selkänojan panostaa saavutettavien ja laadukkaiden digipalvelujen tarjoamiseen kansalaisille ja yrityksille.

Lopuksi haluan vielä muistuttaa siitä, että uusi Suomi.fi verkkopalvelu avataan käyttöön pian, jo heinäkuun alussa. Lanseeraus tapahtuu Porin SuomiAreenassa keskiviikkona 12.7. Tästä uudesta verkkopalvelusta löytyvät helposti ja kootusti julkisen hallinnon palvelut ja asiointikanavat yhdenmukaisesti kuvattuina. Suomi.fi -palvelusta löytyvät myös tänään julkistettavan tiekartan ne palvelut, jotka ovat valmiita ja käytössä.

Toivotan teille kaikille antoisaa tilaisuutta tänään! Ja yhteistyö digipalvelujen parissa jatkuu ja tiivistyy lomakauden jälkeen.
08.12.2018Annoin tämän kauden viimeiset esitykseni eduskunnalle
21.11.2018Liian pitkään kotona?
16.11.2018Näkökulmia kuntien kiinteistöihin: Omistaa vai vuokrata? Yhdessä vai erikseen?
08.11.2018Esiselvitys kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta käynnistyy
25.10.2018Avoimuusrekisterin valmisteluun parlamentaarinen työryhmä
24.10.2018Vauhtia kaupunkien juna-asemien kehittämiseen
09.10.2018Ministeri Anu Vehviläinen tapasi Viron julkishallintoministeri Janek Mäggin
27.09.2018Tiedolla johtaja on tulevaisuuden johtaja
18.09.2018Senaattia kehitettävä tiiviissä kumppanuudessa asiakkaiden kanssa
12.09.2018Kunnille ja alueille jatkossa vapaammat kädet ja enemmän päätösvaltaa omaan työnjakoonsa

Siirry arkistoon »