Pellervon Päivä - valtioneuvoston tervehdys

Share |
06.04.2017

Valtioneuvoston tervehdys

7.4.2017, Helsinki

 

Arvoisat kuulijat,

 

On ilo tuoda valtioneuvoston tervehdystä Pellervon –päivään satavuotiaan Suomen hengessä. Osuustoimintaa on Suomessa ollut jo 1800-luvun puolella ja sillä on ollut merkittävä rooli suomalaisen yhteiskunnan rakentamisessa. Suomi kuten osuustoiminta ovat menestystarinoita. Jos mittaamme oikeudenmukaisen ja reilun yhteiskunnan mittareilla, satavuotias isänmaamme on demokratian, oikeusvaltion, tasa-arvon ja naisten aseman, koulutuksen tai sananvapauden suhteen menestyjä. 

Myös osuustoiminta on menestynyt samojen mittareiden kautta. Onhan osuustoiminnan kansainvälisiä periaatteita muun muassa:

  • Vapaaehtoinen ja avoin jäsenyys ilman syrjintää
  • Demokraattinen jäsenhallinto, usein jäsen ja ääni -periaatteella
  • Jäsenten osallistuminen pääoman kartuttamiseen ja hallintaan
  • Osuuskunnan itsenäisyys ja riippumattomuus
  • Valistus, koulutus ja viestintä jäsenille, sidosryhmille ja yleisölle
  • Osuuskuntien keskinäinen yhteistyö
  • Toimintaympäristövastuu kestävän kehityksen hyväksi

Hyvät kuulijat,

Olemme tekemässä suomalaisten peruspalveluiden kannalta suurta muutosta, kun valmistelemme sote- ja maakuntauudistusta. Tämä avaa uudenlaisia mahdollisuuksia monille, myös osuustoiminnalle. Osuustoimintayrityksiä on maassamme rekisterissä noin 5 000. Valtaosa on pk-yrityksiä. Näistä noin 100 toimii jo valmiiksi sote-alalla. Jos mukaan lasketaan työosuuskunnat, jolla on sosiaalinen merkitys mm. työttömien työllistämisessä, määrä nousee yli tuhannella. Myös suurilla osuustoimintaryhmillä on liiketoimintaa terveydenhoitoalalla.

Näen, että osuustoiminnalla on paljon mahdollisuuksia sote-palvelujen tuottamisessa. Osuustoiminta on malli, joka antaa mahdollisuuksia niin suuremmille kuin mikroyrittäjillekin toimia soten parissa, myös keskenään yhteistoiminnassa. Hallitus on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaissa mahdollistanut, että myös osuuskunnat voivat toimia palveluntuottajina. Voikin todeta, että osuustoiminta on ’uusvanha’ idea, joka sopii hyvin nykyaikaan ja muovautuu myös uuteen soteen.

Sote- ja maakuntauudistus muuttaa myös suomalaista kuntaa. Se vai­kut­taa kun­tien toi­min­taan, teh­tä­viin ja ra­hoi­tuk­seen. Sa­mal­la kun­tien roo­li on uu­dis­tu­mas­sa. Kun­nan elin­voi­ma-, si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­roo­li ko­ros­tu­vat maa­kun­tien pe­rus­ta­mi­sen myö­tä. Sa­moin vah­vis­tu­vat kun­nan elin­ym­pä­ris­tö­roo­li sekä osal­li­suus- ja yh­tei­sö­roo­li.

Kuntien tehtävien lisäksi uu­dis­tuk­sil­la on vai­ku­tus­ta myös kun­tien toi­min­ta­ta­poi­hin. Tu­le­vai­suu­den kun­ta­joh­ta­mi­ses­sa ko­ros­tu­vat elin­voi­man, hy­vin­voin­nin, so­pi­muk­sel­li­suu­den sekä kump­pa­nuu­den ulot­tu­vuu­det ja ver­kos­to- sekä kon­ser­ni­joh­ta­mi­nen. Yh­tei­söl­li­syys nou­see nä­ky­väm­mäk­si osak­si kun­tien toi­min­taa ja kump­pa­nuuk­sien kaut­ta taa­taan niin yh­teis­työ­ta­ho­jen kuin kun­nan toi­min­ta­e­del­ly­tyk­set ja on­nis­tu­mi­nen eri teh­tä­vien hoi­dos­sa.

Osuustoimintamalli sopii erinomaisesti osaksi tulevaisuuden kunnan rakentamista sillä se on ennen kaikkea yhteisöllisen yrittämisen muoto. Osuustoiminnan kautta voidaan edistää esimerkiksi työllisyyttä, yrittäjyyttä ja osallisuutta.  Kunta voi toisaalta palvelustrategiallaan ja hankinnoillaan tukea osuuskuntien syntyä. Kyse on ennen kaikkea yhteisestä työstä yhteisen hyvän rakentamiseksi. Se on niin tulevaisuuden kunnan kuin osuustoiminnankin ydintä.

22.02.2018Vapaaehtoiminnasta iloa ja merkityksellisyyttä
16.02.2018Demokratia ja yhteistyö uudistuksen ytimessä
13.02.2018Puhe AUTA-hankkeen päätösseminaarissa
13.02.2018"Viittomakieliset mukana maakuntauudistuksessa"
07.02.2018Katse aluekehitykseen
03.02.2018Tosiasioiden tunnustaminen on uudistuksen alku
31.01.2018Seutukaupunkiohjelman valmistelu etenee
17.01.2018Millaista monipaikkaisuutta Suomeen?
15.12.2017Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihanke etenee Valtio vauhdittaa tekoälyn ja robottien käyttöönottoa investointirahalla
02.12.2017Puhe Pohjois-Karjalan yrittäjäjuhlassa

Siirry arkistoon »