Maistraattien uudelleen organisointi

Share |
08.11.2017

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen 8.11.2017 

Vastauspuheenvuoro selvitysmies Jouni Backmanin maistraattien uudelleen organisointia koskevan raportin luovutustilaisuudessa 

 • Maistraattien tulevaisuus ja asema on suorassa yhteydessä hallituksen muihin uudistuksiin; erityisesti maakunta- ja sote-uudistukseen, uudistuksen yhteydessä perustetaan Valtion lupa- ja valvontavirasto Luova 1.1.2020 alkaen ja nykyiset kuusi Aluehallintovirastoa lakkaavat, nyt hoidettu maistraattien ohjausta ja kehittämistä Itä-Suomen Avista ja toisaalta Etelä-Suomen AVI on hoitanut maistraattien kirjanpitoyksikkötehtäviä 
 • Maistraattien tulevaisuus liittyy myös digitalisoidaan julkiset palvelut –kärkihankkeeseen, Keskushallinnon toiminnalliseen uudistamiseen sekä ns. JTS-miljardiin eli  julkisen sektorin toiminnan uudistamiseen ja tuottavuustavoitteiden saavuttamiseen 
 • Maistraattien asemaa selvitetty vm:n toimesta paljon, halusimme saada myös talon ulkopuolisen näkemyksen ja siksi pyysin Sitran vanhempaa asiantuntijaa Jouni Backmania työhön selvitysmieheksi 
 • Eri vaihtoehtojen vertailun pohjalta selvitysmies esittää, että maistraattien ja väestörekisterikeskuksen tehtävät yhdistettäisiin yhteen valtakunnalliseen virastoon. Maistraatit yhdistettäisiin esityksen mukaan Väestörekisterikeskukseen 1.1.2020 alkaen.  Kannatan esitystä. 
 • Väestötietojärjestelmän kehittäminen, joka on keskeinen perusrekisteri monen yhteiskunnan toiminnon kannalta, olisi jatkossa yhden viraston vastuulla, jos maistraatit ja Väestörekisterikeskus yhdistetään. 
 • Maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen ja yhdistymisen sekä valtiovarainministeriön hallinnonalan digitalisaation edistämistehtävien kokoamisen myötä muodostuisi vahva noin 800 henkilötyövuoden virasto, Väestörekisterikeskuksen puolelta tulisi osaamista maistraattien tehtävien digitalisoimiseen ja vastaavasti maistraateilta osaamista henkilökohtaisten palveluiden rakentamiseen myös Väestörekisterikeskuksen toimintoihin 
 • Yhdistetty virasto muodostaisi kokonaisuuden, jossa johtaminen, kehitystyö, tukipalvelut ja erikoistuminen voidaan toteuttaa vaikuttavammin ja kustannustehokkaammin, kannatan alustavasti myös selvitysmiehen ehdotusta siitä, että maistraattitehtävien, Väestörekisterikeskus-tehtävien ja digitalisaation edistämistehtävien yhteen organisaatioon kokomaisen myötä virastolle tulisi kokonaan uusi nimi, vaikka tiedostankin, että uusien nimien omaksuminen kansalaisten ja eri toimijoiden keskuudessa ei ole aina helppoa, asettaa omat haasteensa hyvän uuden nimen löytämiseksi   
 • Pidän erittäin tärkeänä selvitysmiehen havaintoa siitä, että valtakunnallinen erikoistuminen ja tehtävien kokoaminen ja keskittäminen eivät suinkaan tarkoita tehtävien kokoamista yhteen fyysiseen paikkaan ja osoitteeseen. 
 • Digitalisaation mahdollistama moderni toimintatapa tarjoaa päinvastoin erinomaiset edellytykset toimintojen hajautuneelle sijoittumiselle. Tästä on esimerkkiä muun muassa Kelan ja Verohallinnon osalta. 
 • Mikäli valtio haluaa omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että myös kasvukeskusten ulkopuolelle voidaan ohjata julkisen puolen työpaikkoja, antaa digitalisaatio siihen hyvät mahdollisuudet.  
 • Pidän harkitsemisen arvoisena selvitysmiehen esitystä siitä, että maistraattien tehtäviä siirrettäisiin tietoisesti pois kasvukeskuksista vahvistaen samalla muita toimipisteitä.  Näin toimimalla työvoiman kysyntää voidaan kohdistaa paikkakunnille, joissa ei ole yhtä kovaa kilpailua osaavasta työvoimasta julkishallinnon ja yksityisen sektorin kanssa. Selvitysmiehen esille nostama näkemys on syytä huomioida organisaatiouudistuksen jatkovalmistelussa. 
 • Vuoden 2020 alkuun ajoittuva yhdistyminen mahdollistaa myös huolellisen valmistelun lainsäädännön valmistelun ja muutosprosessien pohjalta. Pidän aikataulua koskevaa ehdotusta järkevänä. 
 • Yhdistymisen aikataulu ei kuitenkaan estä sitä, että muita raportissa esiin nostettuja uudistustarpeita toteutettaisiin nopealla aikataululla. Näitä ovat muun muassa valtiovarainministeriön digitalisaation edistämistehtävien kokoaminen Väestörekisterikeskuksen yhteyteen. Valtiovarainministeriössä onkin jo pitkälle valmisteltuna asetusmuutos eräiden digitehtävien siirtämiseksi Väestörekisterikeskukselle 
 • Selvitysmies esittää myös kuluttajaneuvonnan siirtoa tehtävää jo ohjaavaan Kilpailu- ja kuluttajavirastoon. Tämän tehtävän siirto pois maistraateilta saa laajaa kannatusta. Sen sijaan holhoistoimen tehtävien siirto perustettavaan Valtion lupa- ja valvontavirastoon ei saanut juuri kannatusta ja sitähän selvitysmies ei esitäkään 
 • Haluan kiittää selvitysmies Jouni Backmania raportista. Pidän tehtyjä esityksiä varsin perusteltuna lähtökohtana uudistuksen valmistelulle. 
 • Perehdymme ministeriössä ja hallituksen piirissä hyvin selvitysmiehen yksityiskohtaisiin ehdotuksiin ennen lopullisten päätösten tekemistä. Kuten selvityshenkilö toteaa, on ratkaisut tarpeen tehdä nopealla aikataululla. Tulemme valtiovarainministeriössä toimimaan ripeästi ratkaisujen osalta.
08.12.2018Annoin tämän kauden viimeiset esitykseni eduskunnalle
21.11.2018Liian pitkään kotona?
16.11.2018Näkökulmia kuntien kiinteistöihin: Omistaa vai vuokrata? Yhdessä vai erikseen?
08.11.2018Esiselvitys kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta käynnistyy
25.10.2018Avoimuusrekisterin valmisteluun parlamentaarinen työryhmä
24.10.2018Vauhtia kaupunkien juna-asemien kehittämiseen
09.10.2018Ministeri Anu Vehviläinen tapasi Viron julkishallintoministeri Janek Mäggin
27.09.2018Tiedolla johtaja on tulevaisuuden johtaja
18.09.2018Senaattia kehitettävä tiiviissä kumppanuudessa asiakkaiden kanssa
12.09.2018Kunnille ja alueille jatkossa vapaammat kädet ja enemmän päätösvaltaa omaan työnjakoonsa

Siirry arkistoon »